Po - Pá 10 - 18hod +420 774 26 37 58
Napište nám kdykoliv! info@znackovekralovstvi.cz

Obchodní podmínky

                                                                      OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecná ustanovení


Kupující je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami (dále jen „OP“) pro dodávky zboží vyhlášené
Prodávajícím, kterým je obchodní společnost Ing. Ivana Čadová, IČO 01511815, se sídlem Živanice 233, 533 42, tel.
+420 774263758 zapsaná v Živnostenském rejstříku v Pardubicích (dále jen „Prodávající“) a Reklamačním řádem ještě
před objednáním zboží.

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto OP a souhlasí s Reklamačním řádem Prodávajícího.
Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve Smlouvě
stanoveno výslovně jinak. OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (Kupujících)
a ve svém aktuálním znění tvoří obsah Kupní Smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.
Není-li mezi účastníky sjednána trvalá Kupní Smlouva v písemné formě, dodá Prodávající zboží na základě elektronické
objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k
dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě. Elektronická objednávka je pouze návrhem na uzavření
Kupní Smlouvy a podléhá schválenía potvrzení ze strany Prodávajícího.

Předmět Smlouvy


Předmětem Smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v Kupní Smlouvě - objednávce (dále jen zboží).
Váhy, rozměry, kapacita, ceny a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách Prodávajícího, v katalozích,
prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve Smlouvě výslovně označeny jako závazné.
Prodávající se zavazuje, že bude Kupujícím dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Kupující, který objednává zboží za účelem jeho dalšího prodeje je povinen vyplnit také informace v části „údaje pro
firmy“.
Objednávka je návrhem na uzavření Kupní Smlouvy. K uzavření Kupní Smlouvy dochází až po zaslání potvrzení o
vyřízení objednávky ze strany Prodávajícího.
Bezchybné vyplnění kontaktních údajů je podmínkou pro uzavření Smlouvy. Zejména při chybně uvedené e-mailové
adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího a Kupující je povinen tento údaj řádně opravit.
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.),
vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky či písemně). Odmítne-li
Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná Kupní Smlouva, elektronická objednávka uzavřenou
Smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná Kupní Smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování Smlouvy,
resp. jednostranně nabízených Prodávajícím po uzavření Smlouvy na jeho internetové stránce.
Prodávající si vyhrazuje právo požadovat další potvrzení objednávek od zákazníků, kterým se nepodařilo dřívější zásilky
doručit. Při neúspěšném doručení 1 a více zásilek v kalendářním roce na jednu adresu nebudou již další zásilky
expedovány. Kupující má právo odmítnout uzavření Smlouvy do 1 hodiny od obdržení automatické odpovědi potvrzující
přijetí jeho objednávky. Kupující má právo měnit obsah objednávky a zrušit objednávku pouze do chvíle, než obdrží
potvrzení o uzavření Smlouvy ze strany Prodávajícího. Pokud Kupující prodá zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba
vůči Prodávajícímu žádná práva.


Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách Prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání zboží. Ceny
uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku.
Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném
nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Kupní cena bude považována za zaplacenou úhradou ceny dopravci při převzetí zboží, připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet Prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně Prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě Kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je současně daňovým dokladem.
Převzetí zboží Kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Splatnost faktury je 4 dny od data vystavení.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy, cena za platbu a další poplatky uvedené v objednávce.
Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání zboží.


Vaše objednávka


Objednané zboží zasíláme kurýrní společností PPL nebo ZÁSILKOVNOU do 2. pracovních dnů od obdržení objednávky
případně od připsání platby na účet .
V případě, že by Vámi objednané zboží nebylo na skladě (může se stát, že zboží objedná několik zákazníků najednou) ,
budeme Vás informovat o dostupnosti.


Doprava

Zboží k zákazníkovi zasíláme PPL . Při odesláním obchodního balíku obdržíte SMS nebo e-mail s informací o odeslání ,
případně s číslem balíku.
Na základě Vaší volby Vám budou připočteny následující částky:
Platba převodem na účet - ZÁSILKOVNA - 75kč
Platba převodem na účet - doprava PPL - 110kč
Platba dobírkou - kurýrní společnost PPL - 169 kč - zaslání na Vámi zvolenou adresu nebo uložení na jedno z výdejních
míst PPL . Zboží zaplatí zákazník při převzetí zásilky. Upozornění pro zákazníky: Hotovost nebo úhrada platební kartou,
která byla zaplacená za zboží přepravní společnosti PPL, nepohledá EET ( všechny takto přijaté platby, jsou zasílané
přepravní společností PPL na bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi
prodávajícím a kupujícím.)


V případě, že si zákazník zboží na dobírku nevyzvedne, nebude mu již nikdy v budoucnu zboží na dobírku zasláno.
Zboží v případné další objednávce bude moci uhradit pouze převodem na účet.
Pokud Vám zašleme objednané zboží na dobírku, které nebude v termínu vyzvednuto a následně vráceno k nám zpět,
bude Vám účtováno k náhradě zmařené dopravné ve výši 169kč .
Na tuto částku Vám přijde faktura k úhradě. Pokud nebude faktura do 7 dnů zaplacena, budeme účtovat penále ve výši
0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Pohledávka může být vymáhána soudně nebo odprodána firmě zabývající
se vymáháním pohledávek.


Osobní odběr možný v kamenné prodejně v Pardubicích: Značkové Království, přízemí Domu Služeb Pardubice,
17.listopadu 237B, 530 02

pondělí až pátek: 9.00-17.30,

sobota a neděle: zavřeno


Před zaplacením objednávky v hotovosti si zboží pečlivě vyzkoušejte a překontrolujte.
Objednávka zboží není závazná. Rezervace objednávek trvá 4 dnů od potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím.

POŠTOVNÉ ZDARMA :
uhradíme poštovné za Vás,

nad 1.899kč platí do ČR

nad 2.099kč platí do SR


Výměna, vrácení zboží, odstoupení od Smlouvy


Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
předchozí větě.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího
formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
nebo e-mailem).
Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo
Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a)
pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží
nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na
adresu, ze které jste jej obdrželi. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14
dnů. Zboží můžete předat také osobně na naší prodejně: ZK = Značkové Království, Značkové Království, přízemí Domu
Služeb Pardubice, 17.listopadu 237B, 530 02
Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat
s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží i v případě, že s tímto zbožím nakládá s ohledem na jeho povahu a
vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, mimo byt (dále jen
„Náhrada“).
Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu zašle od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi
zboží snížené o Náhradu.
Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:
- obuv nemá originální krabici, oblečení je bez původních štítků, visaček
- zboží je vyprané, špinavé, mokré nebo zapáchá, nebo část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,
- spodní prádlo, plavky ani ponožky nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit,
- zboží není schopné dalšího prodeje.
Podle paragrafu 53, odstavce 8, občanského zákoníku, nemáte právo vrátit ani vyměnit zboží, pokud jste objednávali v
rámci své podnikatelské činnosti nebo pokud:
Zboží bylo upraveno podle Vašeho přání.
Zboží podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.


Záruka a reklamace


Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí. Záruka se vztahuje na vady, které má zboží
při převzetí, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným, nešetrným
zacházením či mechanickým poškozením. Respektujte proto, prosím, prací a ošetřovací symboly uvedené na etiketě.
Reklamované zboží nám doručte poštou nebo osobně, návrhem na vyřízení a kontaktem na Vás. Pokud je to možné,
zašlete nám ,prosím, i doklad o koupi v našem internetovém obchodě případně jeho kopii. O průběhu reklamace Vás
budeme informovat.
Adresa pro reklamaci: Ing. Ivana Čadová, Živanice 233, 533 42


Reklamační řád

Pro reklamace použitého zboží Kupující přiloží email, či dopis pro uplatnění reklamace použitého zboží zasílaného
poštou, který by měl v zájmu urychlení reklamace obsahovat :
- datum dodání zboží, název a číslo výrobku, a kupní cena ( doklad o zakoupení, např. kopii paragonu, číslo objednávky,
výjezd z terminálu, či udání přesného dne a místa nákupu, aby mohl být nákup ověřen)
- reklamované množství, přesný popis závady a návrh na vyřízení reklamace.
- kontaktní spojení (nejlépe tel.číslo či e-mail adresa), adresa zákazníka, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána
Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky
uplatněné spotřebitelem pro internetový obchod www.znackovezkralovstvi.cz IČO 01511815 (dále jen společnost).
Tento reklamační řád vychází z příslušných ustanovení platných znění Zákona o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.),
Občanského zákoníku (40/1964 Sb.) a Obchodního zákoníku (513/91 Sb.).
Reklamace budou vyřizovány zákonným způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění tj.
od obdržení zásilky s reklamací v sídle společnosti.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu
www.znackovekralovstvi.cz , je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.


Záruční doba

Zákonná záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží - do doby, než dojde ke změné zákona
ohledně indiiduální záruční doby
Vadou se rozumí taková změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu,
nedodržení technologie nebo nevhodná technologie
Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení
způsobeného obvyklým užíváním, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených
změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného
nesprávného zásahu.
Zásilky zaslané k reklamaci dobírkou nebudou přijímány.
Záruka
Na všechny výrobky prodávané prostřednictvím internetového obchodu www.znackovekralovstvi.cz je poskytována
zákonná záruční doba.
Objeví-li se na výrobku v záruční době vada zašle zákazník vhodně zabalený kompletní výrobek spolu dokladem
prokazujícím zakoupení zboží v internetovém obchodě www.znackovekralovstvi.cz, na adresu společnosti. V zásilce
bude napsáno o jakou vadu se jedná, že je zásilka reklamována. Při vyřizování reklamace bude, dle možností
společnosti, přihlédnuto k návrhu spotřebitele na vyřízení reklamace.


Rozpor s kupní smlouvou
Společnost Ing. Ivana Čadová. odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s
kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné
vlastnosti, společností popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.
V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, obdrží jiný výrobek, než si objednal
(neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, zašle jej neprodleně zpět nepoužitý, nepoškozený
a pokud je to možné i v původním obalu a případně i s dokladem prokazujícím zakoupení zboží v internetovém obchodě
www.znackovekralovstvi.cz, na adresu společnosti. V zásilce bude napsáno, že se jedná o reklamaci, jaká vada je
reklamována. Reklamace bude vyřízena neprodleně a dle možností společnosti, bude přihlédnuto k návrhu spotřebitele
na vyřízení reklamace.

Ochrana osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků internetového obchodu www.znackovekralovstvi.cz , Ing. Ivana Čadová,
se sídlem Živanice 233, 533 42, IČO 01511815 i jejich ochrana se řídí výhradně Zákonem o ochraně osobních údajů
vydaným po číslem zákonem 101/2000 Sb. v platném znění a ostatními právními předpisy, které se ochrany dat dotýkají
a jsou platné na území ČR.

Společnost ING. IVANA ČADOVÁ se zavazuje neposkytovat údaje, získané prostřednictvím internetového obchodu
www.znackovekralovstvi.cz, třetím osobám vyjma zaměstnancům www.znackovekralovstvi.cz

 

Formulář na odstoupení od smlouvy ZDE:

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ najdete ZDE: